Trang chủ > Tin tức > Nội dung

H th ng máy c t tr c th y l c Gi i pháp Rò r

May 10, 2017

H th ng truy n ng máy c t th y l c có kích th c nh , Tr ng l ng nh , h n s c m nh, ho t ng tr n tru, có th c t c vô c p và l i th khác, th y l c shears trong m t lo t các c n c u c s d ng r ng rãi. Tuy nhiên, h th ng truy n ng th y l c truy n d n i n th p h n các h th ng truy n d n khác, d b v n và các v n c a vi c phân tích và lo i b khó kh n. Do ó, nhu c u s d ng nhân viên b o d ng có ki n th c c b n v h th ng th y l c. S rò r c a h th ng th y l c nh h ng n s an toàn c a h th ng, S hình thành c a d u h h ng, ô nhi m môi tr ng xung quanh, vi c b sung các cu c ình công máy th y l c máy c t, gi m n ng su t, b sung các chi phí s n xu t và s hình thành s ng mù c a s n ph m, và do ó s rò r c a h th ng th y l c, Ki m soát.

2 lý do rò r máy c t th y l c

(2) v n chuy n con d u và áo khoác c eo xa nhau (chai th y l c nói riêng); (2) Niêm phong ng l c và áo khoác c eo ngoài nhau (trong tr ng h p xi lanh th y l c); (2) (3) nhi t d u quá cao và con d u cao su không t ng thích v i d u th y l c và s chuy n i.

3 l i c u th y l c ki m soát ng rò r

(1 ) gi m tác ng và s dao ng

gi m tác ng c a s c và dao ng c a m i n i ng ng do rò r , b n có th áp d ng cách ti p c n sau:

S d ng van gi m áp ho c acquy có tác ng th p gi m tác ng;

V trí thích h p c a van i u khi n áp su t duy trì t t c các thành ph n c a h th ng;

c g ng làm gi m s l ng các m i n i ng, m i n i ng càng nhi u càng t t v i s h i t hàn;

S d ng các kh p n i th ng, tee Kh p n i và khu u tay thay vì các kh p n i ren b ng ng gi m d n,

c g ng s d ng d u thay vì ng d n d u;

phù h p v i vi c s d ng áp su t t i a, Máy C t th y l c Thi t b khi S d ng mô-men xo n và mô-men xo n bôm, tránh b m t ti p xúc và con d u ã b xói mòn,

l p úng thi t b . Sau ây là nh ng i u t ng t ,

(2) máy c t th y l c gi m s mài mòn c a con d u

H u h t các con d u n ng ng c miêu t chính xác, n u ch bi n con d u ng i u ki n, thi t b là chính xác, vi c s d ng h p lý, có th c m b o th i gian dài t ng i không có ho t ng rò r . T mô t c a quan i m, b mô t có th s d ng các ph ng pháp sau ây kéo dài tu i th c a con d u ng:

Lo i b t i ph trên thanh piston và ai c tr c lái;

v i m t vòng b i, v b o v và ng cao su b o v c n pit-tông, tránh các t p ch t mài mòn, b i và các t p ch t khác;

mô t vi c l a ch n các thi t b l c thích h p và d dàng làm s ch B m nhiên li u tránh tích t b i trong d u;

Làm cho thanh piston và t c tr c càng th p càng t t.

(3) S c n thi t c a con d u t nh

Con d u t nh tránh s rò r d u gi a các b m t c ng nh c và c nh. M t mô t h p lý v quy mô rãnh khoan và d ch v công c ng, sau khi con d u c a thi t b n vi c nhào tr n ph i b bi n d ng l p y b m t c a võng nh , và s c ng th ng bên trong con d u s cao h n l p niêm phong s c ép. Khi ph n c ng ho c bolt preload không l n, s xu t hi n h p tác s c tách ra t hi u qu áp l c d u, s hình thành c a kho ng tr ng ho c t ng vì s xu t hi n c a con d u không b ng ph ng và có th t n t i t u kho ng cách. V i s h p tác c a s xu t hi n c a phong trào, con d u t nh ã tr thành m t con d u n ng ng.

Khi van ho c t m áy b khóa Cho b m t c a thi t b , có c m t con d u ban u th a áng và ng n ch n con d u kh i b v t ra kh i rãnh và c mòn, b m t thi t b b ng ph ng và b m t niêm phong là c n thi t c hoàn thành và b m t g gh Là t c 0.8 m, ph ng t n 0,01 / 100mm. S xu t hi n không th có v t tr y x c xuyên tâm, l ng vít n p tr c nên l n tránh s xu t hi n c a s tách r i. Sau ây là gi ng nh máy c t th y l c

(5) ki m soát nhi t d u tránh s bi n i c a con d u

S bi n d ng s m c a con d u có th do Nhi u y u t , m t y u t quan tr ng là nhi t d u quá cao. Nhi t c a m i con d u t ng lên 10 will s c g p l i m t n a, ph i là m t mô t h p lý c a h th ng th y l c hi u su t cao ho c thi t l p thi t b làm mát gi cho nhi t d u d i 65 ; M t y u t khác có th là vi c s d ng d u và các v t li u niêm phong Các v n v tính t ng thích ph i c s d ng phù h p v i h ng d n ho c l a ch n các h ng d n s d ng d u th y l c và óng d u lo i và nguyên li u gi i quy t các v n t ng thích, kéo dài tu i th c a con d u < p="">

C n t ng c ng công tác phòng ng a rò r và x lý quá trình s a ch a, ch ng h n nh s xu t hi n c a thân, piston, b c t ng tr c a toàn b Ho c m t ph n c a bàn ch i có th c s d ng, phun dày t nh i n, và sau ó b ng máy ti n c t theo quy mô yêu c u. Thi t b v i các m i n i ng ren, nên c trên s i quanh d i nguyên li u polytetrafluoroethylene. Các b ph n úc ho c hàn trong thi t b ph i c ki m tra tr c khi ki m tra và th nghi m áp l c, áp su t áp su t th nghi m t ng ng v i áp su t v n hành t i a 150% n 200%. Khi con d u d u c chèn vào l , s d ng các công c c bi t tránh s ph ng v .