Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cách S d ng Máy mài

Jan 20, 2017

1. Các nhà máy và n v i n c n c cài t an toàn. N u xay xát là m t ho t ng dài h n, c n c c nh trên n n xi m ng; N u máy xay là i n tho i di ng, máy c n c l p t trên khung b ng s t góc và m b o ng c ( ng c diesel ho c ng c i n) rãnh và máy nghi n cùng m t m t ph ng quay.

2. Máy xay sau khi l p t ki m tra vi c bu c ch t các c vít n u l ng l o. Ngoài ra ki m tra xem ai có ch t ch không.

3. Máy xay tr c khi kh i ng, u tiên v i rotor quay tay, ki m tra r ng hàm, búa và rotor là ho t ng linh ho t và áng tin c y, không có va ch m trong v , cho dù h ng quay c a rotor và m i tên ang tr Theo cùng m t h ng, máy i n và máy mài bôi tr n là t t.

4. Không thay th ròng r c tránh t c mài mòn cao Phòng n ho c t c tác ng quá th p hi u qu c a máy xay