Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Th công m ngh và ng d ng th tr ng

Jan 20, 2017
P> 1, không ô nhi m

Xay xát là s c m nh c a không khí, các ch t trong lu ng không khí t c cao ch y b ng t c cao ch y, Các tác ng t gây ra thi t h i. B i vì công ngh d a trên nguyên t c nghi n v t li u nghi n, mài các s n ph m khoang ch a ít ô, n u không khí c làm s ch s không có ngu n ô nhi m m i.

2, Nhi t th p

Do s giãn n nhi t vòi phun khí nén s làm gi m nhi t c a h th ng và không gian nghi n th p, nghi n b t ngay t c kh c nhi t th p. tránh v t li u t o ra nhi t trong quá trình nghi n và s h y ho i thành ph n hóa h c c a chúng. 3 / V t lý: Xay xát là hành vi thu n túy, không có ph n ng hóa h c, và do ó duy trì Ch t l ng c a tài s n ban u.

4, chính xác cao, ít ô nhi m môi tr ng

Kích th c s n ph m có th c i u ch nh b i phân lo i, do ó phân b kích th c h t h p, và i u ch nh hoàn toàn c l p v i Phân lo i, gi i h n nghiêm ng t các "h t" & quot; Và tránh b nghi n quá m c.

Vi c nghi n c ti n hành d i áp su t âm áp, b t mà không b rò r trong quá trình nghi n.

Hai siêu m n màng, công ngh nghi n siêu m n và ng d ng trong y h c c truy n Trung Qu c S n xu t

Vi c s d ng công ngh bào ch tuy t v i c a y h c c truy n Trung Qu c, là công ngh nghi n d c ph m theo cách lý t ng, nh là m t cách c i cách công th c thu c Trung Qu c, nó không ch làm phong phú thêm n i dung c a ch bi n truy n th ng và có th mang l i m i S c s ng cho s n xu t và ng d ng y h c c truy n Trung Qu c, y h c c truy n Trung Qu c m t i m t ng tr ng m i trong l i th ch y u c ph n ánh trong các khía c nh sau:

1, phát tri n và công nghi p hoá c a Superfine b t c a m nh

Quá trình chi t xu t công nghi p không phù h p v i m t s lo i th o m c c a Trung Qu c nh thu c, thu c t ti n, thành ph n ho t tính d b t n th ng nhi t do thu c, thành ph n ho t ch t c a Thu c không rõ. Sau khi dùng thu c, nh ng quá trình nghi n thông th ng, kh i phát ch m, sinh kh d ng th p; Công ngh b t siêu m n và hi u qu nhanh chóng c a các s n ph m c s n xu t, kh n ng sinh kh d ng cao, và có th c i thi n hi u qu , gi m tác d ng ph , gi m li u, thu c b o t n

2, bi n i s khai thác truy n th ng

Sau khi s pha tr n c a Superfine v y h c c truy n Trung Qu c và dung môi làm t ng di n tích ti p xúc, gi m th i gian chi t xu t, c i thi n t l truy n t c a các thành ph n hi u qu , ti t ki m n ng l ng, c i thi n vi c s d ng nguyên li u thô.

3, C i thi n ch t l ng c a các công th c hi n t i M t s thu c ph c h p trong lâm sàng Shang ã có hi u qu , nh ng các ch ph m ban u c s d ng chung nghi n, t bào h u h t gi nguyên tr ng, các thành ph n hi u qu gi i phóng ch m, t ng hi u qu và sinh h c S d ng các v n b ng c c i ti n; b t c th cho nguyên li u b t, và các i lý h t, và viên thu c viên, và thu c viên, ch ph m r n, n u s nguyên v t li u vi b t, không ch có th thay i nhân v t bên ngoài c a nó, c ng có th c i thi n tan c a nó, và gi i th ra M c , và t l h p th , bám dính, m c s d ng sinh h c, tham s d c li u a d ng.

4, phát tri n các ch ph m th o d c m i Deer nhung, cordyceps, Hippocampus, ng c trai và các lo i d c ph m quí giá khác Th o m c, có s n thông qua Superfine, làm nh vi mô, b t, viên nang, u ng thu c YHCT truy n th ng. Nh ng c ng có th nghiên c u m t s lo i th o m c Trung Qu c b t ngay sau khi pha ch c tr n v i Matrix Transdermal.