Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Jan 20, 2017

Lo i, c u trúc và nguyên t c làm vi c

Máy nghi n là vi c s d ng dòng khí t c cao (300-1200m / s) phun ra, t o thành m t tr ng dòng ch y h n n s c nét cho ma sát va ch m h t, máy nghi n, ho c va ch m t ng bên trong, ma sát và làm cho h t nghi n các thi t b nghi n Superfine. Nhà máy Superfine Jet trong các ng d ng công nghi p là vào n m 1930 c a th k 20, sau h n 60 n m c i ti n, ã phát tri n thành m t công ngh hoàn thi n c a quá trình mài Superfine.

Hi n nay, s d ng r ng rãi trong công nghi p là các lo i chính : Máy nghi n ph n l c, máy nghi n siêu âm và máy nghi n quay ng c dòng. Khu v c n o vét chính c a máy khu ch tán xung quanh vòi phun và t n s va ch m h t gi a các va ch m h t v i các b c t ng cao h n r t nhi u, do ó, lu ng không khí chính c a máy nghi n ch y u là nh h ng c a va ch m gi a các h t. Máy nghi n không khí và máy nghi n khác có u i m sau:

(1) Máy nghi n ch ph thu c vào n ng l ng t c dòng không khí cao, các b ph n không có b ph n chuy n ng c bi t; (2) khí adiabatic M r ng t ng t c, i kèm v i làm mát, các h t nh h ng n nhi t , nh ng do s giãn n nhi t làm gi m nhi t , do ó trong su t quá trình mài, nhi t c a v t li u không cao, nhi t nh y ho c nghi n c bi t áp d ng cho th p V t li u tan ch y, (3) nghi n nát các va ch m h t chính, h u nh không có v t li u b ô nhi m và b m t h t m n màng, tinh khi t cao, s tán s c t t.

Trong các nguyên li u hóa h c và các v t li u phi kim lo i nh mài mòn c c tím tinh khi t cao, m n c a s n ph m lên n 1-511 m. Nhi u lo i máy siêu m n, có c u trúc khác nhau, t ng ng. Flat Jet mill

Flat Jet Máy mài xay n gi n trong c u trúc, d ch t o, do ó c s d ng r ng rãi. C u trúc i n hình bao g m Phòng c, l , c a ra, không khí xu t kh u, khí nén, phân lo i và các thành ph n khác c a dân c . Nhà máy này trong m t phòng nghi n c a vòi phun khí nén ho c lu ng h i, Khi các v t li u thông qua các feeder vào phòng mài b ng t c cao c t không khí, tác ng m nh m và ma sát mãnh li t làm cho nó h t Superfine p vào s n ph m. Máy lu ng không khí này c ng có m t c i m theo thi t k góc phun c a dòng xoáy t o ra b i, không ch áp ng các yêu c u c a mài, nh ng do l c ly tâm có th t c m c ích phân lo i có th làm cho s n ph m Superfine tách. Kích th c s n ph m nghi n c xác nh b ng cách t v trí góc ng m c a máy, và b ng cách i u ch nh cách ti p c n kh i l ng th c n t c s ki m soát n gi n. c tính c a máy nghi n ph n l c ph ng là:

(1) Thích h p cho các v t li u khô, giòn ( m nh h n 3 l n vi t) X lý siêu m n, v n t c va p, d dàng ti p c n các h t m (2) do c ch nghi n ch y u ph thu c vào s t ng tác gi a nghi n b t, do ó các s n ph m không b ô nhi m b i các ch t khác, có th thu c b t siêu tinh khi t có tinh khi t cao

(3) Tùy thu c vào tính ch t c a v t li u, phù h p v i v t li u lót phù h p (ch y u xung quanh Càng nghi n và ph n ng u vào và u ra) có th gi i quy t các v t li u c ng ( c ng c a Mohs không l n h n 9) và m t v t li u t ng trong quá trình nghi n, (4) c u trúc n gi n, không có b ph n chuy n ng, ngo i tr mòn th ng m c, các b ph n khác không b h h ng; (5) toàn b quá trình niêm phong , Không có b i

(6) ti ng n th p và không rung ng;

(7) D gi t, không c n Foundation;

(8) Công su t co S n xu t theo th i gian, m c t ng hóa cao.